ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

про надання туристичних послуг

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ ads offers OÜ, зареєстроване за адресою Harju maakond, Kuusalu vald, Pudisoo küla, Männimäe/1, 74626, Estonia (далі - Виконавець) яке діє в інтересах бази відпочинку, готельного комплексу (далі - Готель) і будь-яка особа, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію (надалі – Замовник), уклали даний Договір (далі — Договір), розміщений на веб-сайті виконавця https://otdih.ai/ (далі - веб-сайт) та адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Виконавця укласти в інтересах Готелю з будь-яким Замовником Договір про надання туристичних послуг. При замовленні та оплаті Послуг Готелю, Замовники приймають умови цього Договору про нижченаведене.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Договір укладається шляхом надання повної та безумовної згоди (акцепту) Замовника на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.
1.2. Цей Договір відповідає вимогам ст.ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України.
1.3. Замовник підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в повному обсязі шляхом акцептування.
1.4. Будь-яка з наступних дій вважається акцептом цього договору публічної оферти:
– факт реєстрації Замовника на Веб-сайті Виконавця та оформлення Замовлення Послуг Виконавця на веб-сайті Виконавця;
– оплата Послуг Виконавця, який діє в інтересах Готелю, на умовах та в порядку, визначеними цим Договором та на відповідних сторінках Веб-сайту Виконавця;
– письмове (в т. ч в електронній формі засобами електронної пошти) повідомлення Замовника про прийняття умов цього Договору на адресу електронної пошти, зазначену на сайті.
1.5. Укладаючи цей Договір Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору, цін на Послуги та всіх додатків, які є невід’ємними частинами Договору.
1.6. Якщо Замовник не згодний з умовами Договору, він не має права укладати цей Договір, а також не вправі користуватися Послугами за цим Договором.

2. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

«Договір публічної оферти» - публічний договір, зразок якого розміщений на Веб-сайті.
«Акцепт» - надання Замовником повної й безумовної згоди на укладення даного Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.
«Послуги» – туристична Послуга або декілька Послуг, а саме: послуги з розміщення в Готелях ті інші супутні послуги, які надаються Готелями, та зазначені Виконавцем у відповідному розділі його Веб-сайту.
«Замовник» - будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, що відвідала Веб-сайт та акцептувала даний Договір.
«Виконавець» - суб’єкт господарювання, юридична особа, що надає посередницькі туристичні послуги ads offers OÜ, зареєстроване за адресою Harju maakond, Kuusalu vald, Pudisoo küla, Männimäe/1, 74626, Estonia

«Готель» - база відпочинку, готельний комплекс, готель, санаторії, мотелі та інші заклади дозвілля та відпочинку, які розміщенні на веб-сайті Виконавця.
«Бронювання» - належно оформлена заявка Замовника на отримання Послуг, що адресується Виконавцю.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Виконавець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, надати Замовнику туристичні Послуги, а саме: посередницькі туристичні послуги з пошуку та бронювання Готелів ті інші супутні послуги, які надаються Готелями, а Замовник зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, прийняти та оплатити замовлені Послуги Готелю чи Виконавцю .

3.2. Замовник та Виконавець підтверджують, що даний Договір не є фіктивним чи удаваним правочином або правочином, укладеним під впливом тиску чи обману.
3.3. Виконавець підтверджує, що має право на здійснення діяльності у сфері посередницьких туристичних послуг відповідно до вимог діючого законодавства України.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

4.1. Виконавець зобов’язаний:

- виконувати умови даного Договору;

- надати Замовнику Послуги належної якості;

- об’єктивно інформувати Замовника про Послуги та умови їх надання на Веб-сайті;

- узгодити заявку Замовника та у випадку отримання від останнього коштів за бронювання перерахувати їх Готелю.

4.2. Виконавець має право:

- в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у випадку; порушення Замовником умов цього Договору;

- інші права відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

5.1. Замовник зобов’язаний:

своєчасно оплатити і отримати Бронювання на умовах цього Договору;

- ознайомитись з інформацією про Послуги, яка розміщена на сайті Виконавця.

5.2. Замовник має право:

- оформити Бронювання Послуг, зазначених на відповідній сторінці Веб-сайту;

- вимагати від Виконавця надання Послуг відповідно до умов цього Договору;

- отримати своєчасну і достовірну інформацію про статус свого замовлення і повний комплекс послуг, передбачений даний Договором.

- інші права відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.

6. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ


6.1. Замовник самостійно оформлює Бронювання на відповідній сторінці Веб-сайту, шляхом натискання відповідної кнопки або зробивши замовлення по електронній пошті, чи за номером телефону, вказаним в розділі контактів Веб-сайту.


6.2. Бронювання Замовника є дійсним лише після підтвердження Готелю про це.

7. ЦІНА ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ


7.1. Ціна кожного окремого Бронювання визначається Готелем та зазначається на відповідній сторінці Веб-сайту.
7.2. Замовник оплачує Послуги Готелю на підставі цього Договору у національній валюті України – гривні.

7.3. Оплата Послуг здійснюється шляхом:

7.3.1. перерахування грошових коштів на поточний рахунок обраного Готелю (якщо Замовником є фізична або юридична особа) або
7.3.2. за допомогою інших платіжних засобів, які вказані на Веб-сайті Виконавця (якщо Замовником є фізична особа).

7.4. Моментом оплати Послуг вважається час зарахування грошових коштів на поточний рахунок відповідного Готелю.
7.5. Замовник самостійно та за свій рахунок сплачує вартість послуг третіх осіб, якщо це необхідно для отримання Послуг Виконавця за цим Договором (наприклад, послуги доступу до мережі Інтернет, харчування, та інші).

8. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ПОСЛУГ. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ НАДАНИХ ПОСЛУГ.

8.1 Правила надання та отримання Послуг зазначені на відповідній сторінці Веб-сайту та є додатками (невід’ємними частинами) даного Договору. Усі питання, що виникли в процесі оплати і отримання Послуг, Замовник може з'ясувати у Виконавця за контактними даними, зазначеними на веб-сайті.

8.2. Факт отримання Послуг Замовником-фізичною особою підтверджується оплатою таким Замовником свого Бронювання на банківський рахунок відповідного Готелю. Виконавець може надіслати Замовнику рахунок (інвойс) та квитанцію про оплату Послуг.
8.3. Факт отримання Послуг Замовником-юридичною особою підтверджується Актом приймання-передачі наданих Послуг (далі – Акт), що підписується Сторонами (або підписується Виконавцем в односторонньому порядку у випадках, передбачених даним Договором). Виконавець зобов’язаний надіслати Замовнику підписаний рахунок (інвойс) та підписаний Акт електронною поштою. Замовник зобов’язаний протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання Акту підписати його та направити Виконавцю, а у разі незгоди з підписанням Акту – свої письмові заперечення. У випадку, якщо протягом 1-го (одного) місяця з моменту направлення Замовнику Акту, не надійшов підписаниий Замовником Акт або письмові заперечення проти підписання Акту, Виконавець підписує Акт приймання-передачі наданих Послуг в односторонньому порядку.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ


9.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором, сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
9.2. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
9.3. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.
9.4. Виконавець не несе будь-яку відповідальність за ненадання або неналежне надання Послуг Замовнику за умови настання будь-яких обставин, які виникли не з вини Виконавця (а саме – настання обставин, які виникли з вини чи необережності Замовника та / або настання обставин, які виникли з вини чи необережності будь-якої третьої особи (будь-яких третіх осіб, у т.ч. Готелю) та /або настання форс-мажорних обставин).

9.5. Замовник несе повну відповідальність за надання Виконавцю правильної і достовірної інформацією, необхідною для надання послуг.

9.6. Претензії щодо туристичних послуг пред'являються Виконавцем безпосередньо Готелю.

10. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ


10.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань, що передбачені даним Договором, якщо вони виникли внаслідок форс-мажорних обставин.

10.2. Під форс-мажорними обставинами у даному Договорі розуміються будь-які обставини, що виникли поза волею або всупереч волі чи бажанню Сторін і яких не можна передбачити чи уникнути, включаючи: військові дії, громадські заворушення, епідеміії, блокаду, карантин, землетруси, повені, пожежі, а також рішення чи приписи органів державної влади та управління держави, резидентом якої є Замовник, або держави, резидентом якої є Виконавець, внаслідок яких на Сторони (або одну із Сторін) покладатимуться додаткові обов'язки чи встановлюватимуться додаткові обмеження і які роблять неможливим подальше повне або часткове виконання Договору, а також інші дії чи події, що існують поза волею Сторін.

10.3. Якщо форс-мажорні обставини триватимуть більше 3-х (трьох) місяців поспіль, то кожна із Сторін матиме право відмовитись від подальшого виконання зобов'язань за цим Договором і, в такому разі, жодна із Сторін не матиме права на відшкодування іншою Стороною можливих збитків.

11. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ І ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ.

11.1. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а рівно всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання цього Договору відповідно до його умов.
11.2. Одностороння зміна умов укладеного Договору Замовником чи відмова виконувати умови укладеного Договору Замовником є неприпустимою, за винятків випадків, передбачених цим Договором. Жодна зі Сторін цього Договору не має права передавати свої права та обов’язки третім особам без згоди на це другої Сторони.

11.3. Інформація, що надається Замовником є конфіденційною. Інформація про Замовника використовується виключно в цілях виконання його Замовлення.
11.4. Надаючи свої персональні дані на веб-сайті при реєстрації або оформленні Бронювання/Послуг, Замовник надає Виконавцю свою добровільну згоду на обробку, використання (у тому числі і передачу) своїх персональних даних, а також вчинення інших дій, передбачених Законом України «Про захист персональних даних», без обмеження терміну дії такої згоди. Замовник розуміє та усвідомлює, що його персональні дані є включеними до бази персональних даних Виконавця, з моменту акцептування цього Договору, а тому Замовник не потребує окремого повідомлення про включення його персональних даних до баз персональних даних Виконавця. Замовник звільняє Виконавця від обов’язку письмово повідомляти Замовника про передачу персональних даних останнього третім особам, про зміну чи знищення його персональних даних в базах персональних даних Виконавця. У випадку небажання отримувати інформацію про діяльність Веб-сайту, Замовник має право звернутися до Виконавця, написавши заяву про відмову від отримання рекламних матеріалів, надіславши її на поштову або електронну адресу Виконавця.

11.5. Виконавець не несе відповідальність за зміст і правдивість інформації, що надається Замовником при оформленні Бронювання. Замовник несе відповідальність за достовірність вказаної при оформленні Бронювання інформації.

11.7. Замовнику надається право на використання Послуг Виконавця виключно у своїй внутрішній діяльності без права їх відчуження або передачі на користь третіх осіб.
11.8. Сторони зобов’язуються зберігати конфіденційну інформацію, отриману в результаті виконання цього Договору, за винятком випадків, коли це письмово санкціоновано іншою Стороною або вимагається державними органами відповідно до чинного законодавства. За розголошення конфіденційної інформації винна Сторона несе відповідальність згідно з чинним законодавством.

11.9. Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором або чинним законодавством, але у будь-якому випадку до моменту остаточного його виконання Сторонами. Сторони погодили, що строк дії цього Договору не може становити менше 3 (трьох) календарних місяців. Цей Договір вважається погодженим Замовником та укладеним за місцезнаходженням Виконавця з дати акцептування.

11.10. Виконавець самостійно відповідності до та на виконання вимог чинного законодавства України визначає умови даного Договору та додатків до нього, які є його невід’ємними частинами. Виконавець має право самостійно змінити та/або доповнити умови цього публічного Договору та додатків до нього, включаючи правила надання та отримання Послуг за даним Договором. При цьому Виконавець гарантує та підтверджує, що розміщена на його Веб-сайті поточна редакція тексту цього Договору та додатків до нього, включаючи правила надання та отримання Послуг за даним Договором, є дійсною.